Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Ιστορίες τρέλλας

  Επειδή μαθαίνουμε ότι η ενοικίαση κτιρίου για την μεταφορά του δήμου σε ενοικιασμένο κτίριο προχωράει μετά και απο την έγκριση  του δημοτικού συμβουλίου και επειδή αυτή η ιστορία δεν μας καλοαρέσει θα θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την παρακάτω εγκύκλιο η μεταφορά των ΚΕΠ είναι δυνατή για εξοικονόμηση πόρων  και όχι γιατί έτσι μας αρέσει.  Κατά συνέπεια λοιπόν θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

   1. Ποιές υπηρεσίες του δήμου θα μεταφερθούν στο νέο κτίριο;
   2. Πόσο ενοίκιο καταβάλλαμε μέχρι τώρα γι αυτές τις υπηρεσίες αναλυτικά;
   3. Τα ενοίκια που καταβάλλαμε μέχρι τώρα ήταν απο τον προϋπολογισμό του
       δήμου   η υπήρχαν και επιχορηγήσεις για κάποια απο αυτά , τις οποίες
       κρύβουμε για να        μεγαλώσουμε   το ποσό και να δικαιολογήσουμε
        την μεταστέγαση;
  4.  Το νέο κτίριο πληρεί τις προϋποθέσεις μεταστέγασης; Βρίσκεται κοντά
    στο κέντρο της πόλης  ώστε να λύνει περισσότερα προβλήματα στους
     πολίτες  απο αυτά    που δημιουργεί;

     Η παρακάτω εγκύκλιος που λύνει κάποια απο αυτά τα θέματα που αφορούν κυρίως τα ΚΕΠ αλλά περιγράφει και το γενικότερο κλίμα, μας κάνει  να περιμένουμε απάντηση αρμοδίως. Επειδή γνωρίζουμε την συνήθη τακτική του δήμου "να ποιεί την νήσσαν" δηλώνουμε λοιπόν ότι εάν δεν δοθούν επαρκείς εξηγήσεις όλο το δημοσίευμα θα σταλεί στο γραφείο του αρμοδίου επιτρόπου και όταν με το καλό πάει το ένταλμα πληρωμής για έγκριση τότε να δούμε πως θα δικαιολογηθεί εκεί.
 Θεωρούμε δε καλό και χρήσιμο να τοποθετηθούν και οι υποψήφιοι επί του
  θέματος   δεδομένου ότι κάποιοι το ψήφισαν στο δημοτικό συμβούλιο και
   δεν θα μπορούν να  ισχυριστούν εκ των  υστέρων "δεν ήξερα, δεν άκουσα"
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΤΥΟ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. πρωτ.
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 29 /3849
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνα:
E-mail:
106 74 Αθήνα
21313 248
dolkep@ypes.gov.gr
                                                                           ΠΡΟΣ:
                     Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
  την παράκληση να τηδιαβιβάσουν στις οικείες Διοικητικές υπηρεσίες).

                                                             ΘΕΜΑ: «Μεταστεγάσεις ΚΕΠ».


 Κατόπιν έγγραφων και τηλεφωνικών ερωτημάτων που τίθενται από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ ά βαθμού σχετικά με τη δυνατότητα μεταστέγασης των ΚΕΠ από ενοικιαζόμενο χώρο σε ιδιόκτητο χώρο στον οποίο λειτουργεί και άλλο ΚΕΠ του ιδίου φορέα με σκοπό την μείωση των δαπανών ενοικίου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας πληροφορούμε για τα εξής:
Η πρόθεση μεταστέγασης ΚΕΠ σε ιδιόκτητους χώρους των οικείων ΟΤΑ ή σε χώρους με χαμηλότερο ενοίκιο, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των σχετικών δαπανών ενοικίου, είναι προφανώς εύλογη, προσαρμοσμένη στην ισχύουσα δημοσιονομική πολιτική και επομένως αποδεκτή.
Οι μεταστεγάσεις όμως των ΚΕΠ οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης της υπηρεσίας μας (σχετική η ΔΟΛ ΚΕΠ ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/5/ 4028/ 14-2-2007 εγκύκλιος) και πέραν της
ικανοποίησης του σκοπού της εξοικονόμησης πόρων πρέπει να εκπληρώνουν και το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, δηλαδή την εξυπηρέτηση των πολιτών
 και των επιχειρήσεων.
   Δηλαδή, πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε μέριμνα ώστε, μέσω της μεταστέγασης του ΚΕΠ:
-να επιτυγχάνεται ορθότερη γεωγραφική διασπορά των ΚΕΠ του οικείου Δήμου, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί άλλωστε βασικό κριτήριο για τη σύσταση περισσότερων του ενός ΚΕΠ στον ίδιο
ΟΤΑ και
- να τηρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών  εργασίας για τους εργαζόμενους και συνάθροισης κοινού για
τους προσερχόμενους πολίτες.
Επομένως, δεν είναι επιτρεπτό οι οικείοι ΟΤΑ ούτε να συστεγάζουν στον ίδιο χώρο περισσότερα του ενός ΚΕΠ ή άλλη υπηρεσία του οικείου φορέα, ούτε να μεταστεγάζουν ΚΕΠ εντός του ίδιου κτηρίου που στεγάζει άλλο ΚΕΠ.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στέγαση σε ενοικιαζόμενο χώρο και επιπλέον ο οικείος ΟΤΑ δεν διαθέτει ελεύθερο ιδιόκτητο κτήριο, η λύση της συνένωσης με άλλο ΚΕΠ, αφενός είναι ευθέως αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N. 3013/2002 που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΚΕΠ, οι οποίες δεν προβλέπουν τη δυνατότητα συγχώνευσης ή συνένωσης ΚΕΠ και
αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες τα υφιστάμενα ΚΕΠ διατηρούν την αυτοτέλειά τους ως ξεχωριστές οργανικές μονάδες των νέων Δήμων που συνιστώνται με το νόμο αυτό και με την ιδιότητά τους αυτή περιέρχονται στους «Καλλικρατικούς Δήμους».
Επίσης, δεν είναι δυνατή ούτε η λύση της συστέγασης ΚΕΠ, διότι έρχεται σε αντίθεση με το κριτήριο της γεωγραφικής διασποράς των ΚΕΠ, που ανωτέρω αναφέρθηκε και διέπει τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/ Α΄) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).
Για το λόγο αυτό προτείνεται οι οικείοι ΟΤΑ να αναζητούν λύσεις μέσω της αναδιάταξης της στέγασης των υπηρεσιών τους μεταξύ των ιδιόκτητων κτηρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η στέγαση των ΚΕΠ σε διαφορετικά ιδιόκτητα κτήρια. Στις περιπτώσεις που ούτε αυτή η λύση είναι εφικτή σκόπιμο είναι να ζητείται η συνεργασία των οικείων στην περιοχή δημόσιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της
δυνατότητας παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του προς μετεγκατάσταση ΚΕΠ και τέλος σε έσχατη περίπτωση εξεύρεσης ενοικιαζόμενου χώρου με τις καλύτερες δυνατές οικονομικές προϋποθέσεις ενοικίασης.
Όσον αφορά τη διαδικασία της έγκρισης της μεταστέγασης από την υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου οι οικείες Δημοτικές Αρχές να προβούν στη μεταστέγαση ΚΕΠ πρέπει να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας κάτοψη, σε κλίμακα 1:50, του νέου χώρου στέγασης, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης. Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούν απαραιτήτως, τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η μεταστέγαση, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο ενημερωτικό στοιχείο (π.χ. ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτήριο, περιοχή και ταχυδρομική διεύθυνση του προτεινόμενου για τη μεταστέγαση
χώρου, δίκτυο syzefxis κ.α.) και να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες τα ΚΕΠ πρέπει να στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα Άτομα με Αναπηρίες, κατά τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Ντόλιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83, Αθήνα
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ)
Φαξ: 27210-51782
3. Ερμής
Ermis_support@ syzefxis.gov.gr
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού κ. Ραγκούση
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ντόλιου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Μπεργελέ
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας κ. Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: